Agencja Ubezpieczeniowa w Żarkach

Gorąco zachęcamy do zawarcia ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)!

 

Podstawowy zakres ubezpieczenia:

 

 • świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku;

 • świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub trwałego uszkodzenia ciała;

 • świadczenie z tytułu zawału serca i krwotoku śródczaszkowego u osób poniżej 30 r. ż.;

 • zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

 • świadczenie za konieczność przeprowadzenia operacji chirurgicznej lub hospitalizacji trwającej minimum 5 dni;

 • zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

 • świadczenia powypadkowe typu assistance na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (pomoc medyczna, pomoc rehabilitacyjna i pielęgniarska, pomoc psychologa, pomoc domowa, opieka nad niepełnoletnimi dziećmi lub osobami niesamodzielnymi wspólnie zamieszkałymi, opieka nad zwierzętami, telefoniczna konsultacja medyczna).

 

Podstawowy zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o świadczenia z tytułu śmierci, uszczerbku na zdrowiu lub trwałego uszkodzenia ciała w wyniku:

 

 • chorób tropikalnych;

 • wypadków na skutek aktów terroryzmu;

 • wypadków powstałych na skutek działań wojennych, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej;

 • wypadków na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka;

 • zawałów serca i krwotoków śródczaszkowych u osób powyżej 30 r. ż..

 

Podstawowy zakres świadczeń w ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW):

 

 • świadczenie z tytułu śmierci,

 • świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu,

 • świadczenie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała.

 

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu świadczeń o:

 

 • świadczenie z tytułu całkowitego trwałego inwalidztwa,

 • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,

 • zwrot kosztów naprawy lub zakupu zniszczonych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

 • zasiłek dzienny z tytułu czasowej niezdolności do pracy,

 • dieta szpitalna z tytułu hospitalizacji,

 • świadczenie związane rekonwalescencją po hospitalizacji,

 • pomoc finansowa.