Agencja Ubezpieczeniowa w Żarkach

Ubezpieczenie PZU Pomoc w Podróży dedykowane jest dla:

 

 • Polaków zamieszkałych w Polsce udających się w podróż po Polsce w ramach zorganizowanego wypoczynku;

 • Polaków zamieszkałych w Polsce i cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt – wyjeżdżających za granicę odpocząć, uczyć się lub pracować;

 • Polaków zamieszkałych na stałe za granicą i cudzoziemców – przyjeżdżających do Polski na wypoczynek lub w celu podjęcia nauki lub do pracy.

 

Podstawowy zakres ubezpieczenia:

 

 • koszty leczenia (pomoc medyczna, hospitalizacja i leczenie ambulatoryjne, transport medyczny, zwrot kosztów zakupu lekarstw i środków opatrunkowych, zwrot kosztów naprawy lub zakupu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego);

 • Assistance Pakiet Podstawowy (transport chorego do kraju stałego zamieszkania, transport zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku, pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa, organizacja i pokrycie kosztów kontynuacji leczenia lub rehabilitacji w kraju stałego zamieszkania, pomoc w prowadzeniu domu po powrocie z podróży).

 

Dodatkowo można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o:

 

 • pomoc tłumacza;

 • pomoc prawną;

 • zmiennik kierowcy;

 • zapewnienie transportu, pokrycie kosztów hotelu dla osób bliskich lub towarzyszących w podróży;

 • opiekę nad dziećmi;

 • pomoc informacyjną i finansową w przypadku kradzieży dokumentów;

 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych lub służbowych;

 • zakwaterowanie na czas rekonwalescencji;

 • pokrycie kosztów na powrót do domu lub do miejsca, skąd może być kontynuowana dalsza podróż;

 • koszty poniesione związane z zastępstwem przez innego pracownika w podróży służbowej;

 • naprawa lub wynajem zniszczonego sprzętu sportowego;

 • zwrot kosztów niewykorzystanych karnetów, związanych z opóźnieniem podróży;

 • odszkodowanie na wypadek rezygnacji lub skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku;

 • ubezpieczenie bagażu podróżnego;

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) w życiu prywatnym;

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).